Bình đồng men pháp lam nhiều màu hoa văn rông, TQ, TK 17-18