Bình pháp lam hai quai, hoa văn sen dây, TQ, Tk 17-18