Bình pháp lam nhiều màu có nắp, hoa văn hình rồng, TQ, TK 17-18