Bình sứ men Thúy hồng diêu biến, Trung Quốc, TK 18-19