Cặp lọ sứ vuông nền trắng vẽ ngũ sắc, Trung Quốc, TK 19