Chóe sứ có nắp men nhiều màu, trang trí hình rồng trên nền vàng, TQ, Tk 18 - 19