Liễn có nắp men nâu, bổ ô vẽ chữ biến thể. TK 16 - 17