Ống cắm bút khác hình 18 vị La Han, gỗ sơn, TQ, Càn long (năm 1736 - 195)