Thỏi bạc có Minh văn Hồ Bắc Tạo, Trung Quốc, Tk 12 -13