Thủy trì (ang rửa bút), đá thiên thành hình quả bầu, TQ, Tk 18