Tượng  đồng Quan Âm dáng đứng trên bệ, một tay giơ ngang vai, chân trần. TQ, TK 15 - 16