Tượng Đồng Quan Âm dáng đứng trên bệ, Trung Quốc TK 15 - 16