Ấm gốm Việt hình Rồng, men xanh trắng, TK 15 vớt tại biển Cù Lao Chàm đã bán đấu giá tại nước ngoài.