Ấm men xanh trắng dáng kendy vẽ hoa, lá, TK 15 - 16