Bình, đồng có kích thước lớn; đầu Công Nguyên 1 - 3