Cặp thạp gốm có nắp bổ ô vẽ hoa sen nâu, Việt Nam TK 13-14