Chiếc chum gốm Việt, hoa lam, TK 15 này đã đấu giá trên 400 USD (hơn 9 tỷ VNĐ) tại Paris tháng 6/2020.