Dao găm, đồng VHĐS, chuôi hình người cách nay trên 2000 năm