Ghè men trắng vẽ lam, miệng vẽ sen dây, vai vẽ cánh sen, thân bổ ô vẽ chim hoa, TK 16