Thố, chứa vòng trang sức, rìu, giáo... đồng, thời Văn hóa Đông Sơn, cách nay 2000 - 2500 năm