Tượng vũ nữ Chăm, bằng đá, Trà Kiệu, Quảng Nam, TK 7